1400

کوه مقدس

  کارگردانها نقش‌ها را دسته بندی می‌کنند و تو ملزم به اجرای یکی از این نقش‌ها هستی. نقشی که دیگری و آرمان دیگری برای تو می‌سازد. ایده ی محتوم به شکستِ تو، به عنوان یک انسان و پیروزمندی مست یک ایدئولوژی نقشی که می‌پذیری تا نقش برآب شود هر آنچه برای انسان حیاتیست واژه های بزرگ مثل آزادی در بند […]
Read More