نشست ها

مجله شماره صفر (0)

گاهنامه الکترونیکی بُرجاس:     نشریه ی بُرجاس با رویکرد تحلیلی وگفت وگویی در نظر دارد در هر شماره پرونده ای با موضوعات مرتبط با هنرمند-شهروند بگشاید و پیرامون حوزه ی عمومی مباحثی را در معرض گفت وگو  بگــذارد. نشریه ی بُرجاس  بخش نظری پروژه های گفت وگویی بُرجاس که در فضای هنر معاصر ایســو مستقر اســت را پشتیبانی می کند. […]

آنچه یافت می نشود گشته ایم ما.

[video src="https://isoogallery.com/wp-content/uploads/2022/06/2.What-is-not-to-be-found-is-my-wish.mp4" /]

کوه مقدس

  کارگردانها نقش‌ها را دسته بندی می‌کنند و تو ملزم به اجرای یکی از این نقش‌ها هستی. نقشی که دیگری و آرمان دیگری برای تو می‌سازد. ایده ی محتوم به شکستِ تو، به عنوان یک انسان و پیروزمندی مست یک ایدئولوژی نقشی که می‌پذیری تا نقش برآب شود هر آنچه برای انسان حیاتیست واژه های بزرگ مثل آزادی در بند […]

مقیم در مچاله 1

مقیم در مچاله 3

مقیم در مچاله 2

مقیم در مچاله

مجله شماره صفر (0)

گاهنامه الکترونیکی بُرجاس:     نشریه ی بُرجاس با رویکرد تحلیلی وگفت وگویی در نظر دارد در هر شماره پرونده ای با موضوعات مرتبط با هنرمند-شهروند بگشاید و پیرامون حوزه ی عمومی مباحثی را در معرض گفت وگو  بگــذارد. نشریه ی بُرجاس  بخش نظری پروژه های گفت وگویی بُرجاس که در فضای هنر معاصر ایســو مستقر اســت را پشتیبانی می کند. […]

گزارش تصویری

یادمان تدفینی هیرکانی

یادمانِ تدفینی هیرکانی/اثر گروه هنری بُرجاس/سنگده/آبان نود و هشت/نهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک   بیانیه پرسبوک: چگونه می‌توان با هنر و فرهنگ‌سازیپایدار مانع تخریب بیش‌ازحد جنگل شد؟ هنرمند پیشرو، به عنوان فعال محیط زیستی، با چه شگردی می‌تواند در سطحی گسترده، عامل بازدارنده‌ی تخریب یا اهمیت بازآفرینی هنر و یک موقعیت شود؟ وظیفه‌ی هنرمند درقبال تغییرات زیست‌محیطی با نگاه به […]