Journal

انفرادی فروزان سلیمانی، حسرت بُن

 

حسرت : نام گلی است که در ماه آخر زمستان بزیر برف روید و گل کند. پیازی خرد دارد و برگش ببرگ زنبق مانند است و گلی برنگ سرخ روشن و گاه

زرد روشن و گاه سپید دارد . و از آن وی را حسرت گویند که وی آرمان دیدار بهار دارد لیکن هیچگاه بهار را نبیند و بعلت پیش رسی قبل از بهار برگ و گل

کند و تا بهار آید او از میان بشده باشد.

زنان باز ماندگان ویرانی جنگی هستند، که از اخرین سنگر خود یعنی ریشه های از دست رفته عاطفه خویش دفاع میکنند.

 

     

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی فروزان سلیمانی، حسرت بُن

Leave Comment