Journal

انفرادی فرزانه قلیزاده، دیجور

 بیانیه:

احساسات مدخل ارتباطی ما با خود و جهانمان است، ریشه ی تجربه ی انسان در پاسخ یا دریافت نیازهایش. همان طور که غم

اهمیت دارد شادی نیز اهمیت دارد. ابراز احساسات باعث برون ریزی انسان ، راحتی ، حس تخلیه  و در نهایت حس رهایی و آزادی

در انسان میشود . سرکوب احساسات باعث ایجاد بحران شده و بزرگترین مانع برای رسیدن به رشد انسان میشود انسان سرکوب

شده توانایی حرکت روبه جلو رو ندارد . شکل بروز احساسات ریشه در فرهنگ و زیست تاریخی انسان دارد. چیزهایی که در فرهنگ ها

باعث ایجاد شادی ، بروز غم و احساسات دیگر می شود با یکدگر متفاوتند. اما نکته ای که در همه ی انسان ها می شود به صورت

مشترک یافت:  نیاز به شادی  در کنار دیگری یا دیگران است. شادی جمعی مهم ترین عامل شکل دهی یک جامعه سالم است.

عباس کاظمی در کتاب امر روزمره پسا انقلابی در مورد شادی در ایران می گوید (( وقتی میگوییم شادی در ایران توده وار شده بدین

معنا ست که تفاوت در موضوع، شکل اجرای شادی نادیده گرفته شده و سیاست های شادی چنان یکدست است که مرزهای طبقاتی،

قومیتی، مذهبی، سنی و جنسیتی را محترم نمیشمارد و گمان می کند که برای همه ی اقشار میتوان الگویی واحد به کار بست .))

فرزانه قلی زاده

دیجور محصول تجربه شخصی وجمعی ما ازمفهوم شادی است.

*دیجور شبی را گویند که به غایت سیاه و تاریک باشد و غلیظ  و دربرگیرنده است.

                                              

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی فرزانه قلیزاده، دیجور

Leave Comment