Journal

انفرادی، مروری بر چند مجموعه اخیر، حمید اسدزاده

پروژه از بُرجاس/مروری بر چند مجموعه اخیرِ حمید اسدزاده/27 اردیبهشت 1398/گالری ایسو

مصطفی معصومی/درباره نمایش انفرادی حمید اسدزاده

این پروژه در واقع شامل دو مجموعه مجزا بود که در دو سالن گالری ایسو بنمایش در آمدند. در اولین سالن با مجموعه “یک مشت خاک” مواجه میشویم

که شامل طراحی هاییست که با ترکیب مواد تولید شدند و در سالن دوم با مجموعه “احولی تاریخی” مواجه می شویم که بصورت اسمبلاژ تولید شده اند.

بیانیه یک مشت خاک/حمید اسدزاده:

“فیگور هایی در هم، فیگور هایی برهم، فیگورهایی رو هم، فیگور هایی توو هم، زنجیره ی ناتمام ناکامی چون مشتی خاک که بر می خیزد جاذبه فرودش

میکشد و زمانه از یادش. این تصویر را به خاطر بسپار وقتی که فراموش کرده ای، همان لحظه که فراموش کرده ایم، مشتی خاک به دام فرو می غلتد و

مشتی آدم در زمین، این کلام را به خاطر بسپار هگل عزیز، این روح دوران من است.”

 

بیانیه احولی تاریخی/حمید اسدزاده:

“افکار عمومی از با اهمیت ترین و پیچیده ترین حوزه محاسبات علوم سیاسی محسوب میشود.

سیاست مداران از اینکه کنترل افکار عمومی از اختیارشان خارج شود بسیار هراسانند.

نظام قدرت یا از طریق اعتماد عمومی یا از طریق ترس و ارعاب افکار عمومی را کنترل میکند، بدین امکان افکار عمومی یا به تحلیل تاریخی نظام حاکمه

اعتماد دارند یا در شرایط ترس  تحلیل خود را از تاریخ تکثیر میکنند و بدین وسیله تاریخ برای توجیه و خواسته های هر یک از طرفین مواد خامی محسوب

میشود تا هر گونه که میخواهند آن را تفسیر کنند.

افکار عمومی کنش های تاریخی خود را بر اساس نیاز های روزمره محاسبه میکنند و آن بخشی از تاریخ را در فضای عمومی روایت می کنند که در نیاز های

روزمره خود جستجو میکنند و به تاریخ انگاری روی می آورند. سیاست مداران نیز همان نیاز های روزمره مردم را از طریق رسانه های خویش به سمتی که

میخواهند سوق می دهند و به تاریخ سازی روی می آورند.

بازی با رویداد ها و شخصیت های تاریخی امروز در فضای اجتماعی و سیاسی و تولیدات فرهنگی در رسانه های عمومی و مجازی امری متداول شده است.

این نمایشگاه خود نمونه ای از یک بازی با منابع تاریخی محسوب میشود.

بازی ای که شاید کمی واقعی تر به نظر برسد یا بازی دیگری باشد برای پنهان کردن تاریخ یا تاکیدی باشد به نسبی بودن تاریخ نویسی. ایجاد فرم های مکانیکی

و فضای تعاملی با تماشاگر تلاشی ست برای ایجاد روایت تاریخی و گذر دادن مخاطب از لابه لای زمان و این روشی ست که در لایه های مفهومی آثار نهادینه

شده است، روایت گری یکی از ویژگی های زبانی در فرهنگ هنر ایرانی به خصوص در ادبیات و نگار گری ایرانی می باشد که سعی به وام گرفتن از آن کردم.

تصاویر منتخب شده در آثار، حاکی اسنادیست که در فضاهای مجازی و کتاب خانه ای به صورت روزمره دست به دست میشوند. شخصیت ها بخشی از قهرمان های

سیاسی و تاثیر گذار بعد از مشروطه اند که بنا به ضرورت زمان در بازی من قرار گرفته اند و راوی قصه های من از تاریخ اند. ”

 

در مجموعه “یک مشت خاک” هنرمند با رویکردی کلی نگرانه و رمانتیک جهان را تفسیر می کند  و در مجموعه “احولی تاریخی” با رویکردی جزئی نگرانه وقایع تاریخی

و اشخاص نامدار عرصه سیاست از صد و اندی سال قبل تا چند دهه اخیر  را سَند وارانه کاوش میکند و به ایران  معاصر  پیوند می زند. چیز دیگری که در این دو مجموعه

طراحی، نقاشی/اسمبلاژ تفاوت اساسی ایجاد می کند شیوه مواجه مخاطب با اثر است که خواه نا خواه بر ارتباط مخاطب با هنرمند تاثیر می گذارد. در مجموعه یک

مشت خاک، مخاطب نظاره گر است، اما در مجموعه احولی تاریخی چون هنرمند از امکانات هنر جدید و هنر تعاملی استفاده نموده، آثار مخاطب را به کنش فیزیکی

وادار می کنند.

گویی اسدزاده پیش از هر چیزی، قصد دارد با کنار هم قرار دادن این دو مجموعه، حرکت و عبور خود از جهان بینی رمانتیک و عارفانه  به سوی دیدگاهی منطقی،

پژوهشی و سند وارانه را به مخاطبانش نشان دهد.

سید عمادالدین قریشی/خوانشی بر “احولی تاریخی”

حمید اسد زاده انسان را در هزار تویی پر هیاهو بر سر ( دوبینی) گم میکند و سپس می یابد، انسانی که در هزار من سرگردان ،خویشتن را جستجو میکند راه

اگر باشد چنان آشفته می نماید که خویش اگر برخیزد آزادی مسیر خواهد بود.

آثار او دو گانگی حاکم بر انسان هارا بر اساس دو شکل دیدن یک مفهوم نشان می دهد و مخاطب را به کمک افکت بصری آکاردئونی کردن بوم و اسمبلاژ ، با دو

تصویر در یک قاب مواجه می سازد که از هر طرف که به آن نگریسته می شود ، شمایل مستقل را نشان می دهد و از زاویه روبه رو تداخل تصویری آن دو به چشم

میخورد و این دو بینی بر سر یک مفهوم و نماد را کاملا مستقل نشان می دهد.

سوژه های آثار او بیشتر تقابلی از یک مفهوم است، اما او دو نگاه متفاوت نظیر شمایل مسیح و حضرت علی، سلطان سلیم عثمانی و شاه اسمائیل صفویی ، کعبه

و بیت المقدس و ….

هنرمند به کمک اسمبلاژ در تابلوهایش سعی در بیان صریح تر ایده خویشاوندی مفاهیم به ظاهر متضاد دارد.

   

 

    

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی، مروری بر چند مجموعه اخیر، حمید اسدزاده

Leave Comment