Journal

انفرادی مصطفی معصومی، دریازدگی

درباره نمایشگاه  “دریازدگی”

انسان به عادت هایش عادت می کند، به مانند جسمی سنگین میل به مرگ می گیرد، باید دستی از بیرون بر او انرژی وارد کند یا در او میلی ذاتی به تجربه

انقلاب و جوششی برپا کند. انسان نیز به عادتش خو می کند و آن خو را تنها و یگانه روشی از زندگی می پندارد، ولی فرق آنجاست که روان آدمی سکون را

پس میزند و نیاز به حرکت در او میلی ست که بیداد می کند، این رویکرد متضاد آدمی می تواند بر عادت هایش چیره شود یا آنگونه به خواب رود که با سنگ

هیچ فرقی نکند. هیچ چیز میل به تحرک را در وی برنمی انگیزد، انگار با عادت های سالانه، ماهانه و روزانه اش هیچ تفاوتی ندارد. در نقاشی های معصومی،

دریا زدگی حالتی از بیماریِ تکرار موج ها بر پیکره ی انسان است.

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “انفرادی مصطفی معصومی، دریازدگی

Leave Comment