Journal

نشست تخصصی مهمان: امید قجریان، موضوع: هنر معاصر و امر اجتماعی

امید قجریان متولد ۱۳۵۴ در شهر ساری است. این هنرمند و منتقد هنری تحصیلات خود را در رشته کارشناسی صنایع دستی و کارشناسی ارشد

پژوهش هنر به پایان رسانده و هم اکنون دانشجوی دکتری پژوهش هنر در دانشگاه هنر تهران است.نشست “هنر معاصر و امر اجتماعی” با حضور

امید قجریان و همکاری پروژه های بُرجاس در گالری ایسو در اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار گردید.

نسبت هنر معاصر با امر اجتماعی، موضوع گفت و گویی است که در این نشست مطرح میشود… اینکه هنر معاصر با وجهی گفتمانی و فرایند محور،

توانایی فاصله گرفتن از صورت بندیهای مرسوم نمایشگاهی را دارد و موضوعات اجتماعی در وجهی پرسش آمیز آیا میتواند رویکردی دیگر از ظرفیت

های هنر معاصر باشد؟ در ایران امروز بیش از آنکه به آثار رمانتیک و انتزاعی نیاز داشته باشیم، به هنری نیازمندیم که بتواند با مخاطب و زندگی روزمره

ارتباط برقرار کند و خلاء ارتباطی بین هنر و فرهنگ را با جامعه کمرنگ تر کند. در این نقطه رابطه هنرمند با مخاطب و رابطه هنرمند با سیاست و رابطه

هنرمند با واقعیت و زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد. هنری که با واقعیت یا به عبارتی بستر یا بافت جامعه مرتبط باشد و قابل فهم برای عموم جامعه.

درصورتی که هنر انتزاعی و رمانتیک همیشه هنری متعهد به هنر بود که مخاطبان خاص خود را داشته و بیشتر برای طبقه متوسط و متوسط به بالا تولید

می شد و قابل فهم بوده است. اما هنر پسامدرن دارای وجدان اجتماعی است که برای طبقه ی خاصی تولید نمی شود و متعلق به تمام طبقات جامعه

انسانی است.

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: امید قجریان، موضوع: هنر معاصر و امر اجتماعی

Leave Comment