Journal

نشست تخصصی مهمان: زروان روحبخشان، موضوع: واقعیت برساخته

نشست تخصصی/ مهمان: زروان روحبخشان/ موضوع: واقعیت برساخته/ 14 مرداد 1394/ گالری ایسو

پروژه های ازدار با همکاری گالری ایسو در ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ نشسـتی را با حـضور زروان روح بخـشان با عنوان تصویر: واقعیت برساخته در گالری

ایسو برگزار کرده است. زروان روح بخشان، متولد ۱۳۵۷ در تهران، هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد هنرهای تجسمی و مدرس هنر است. می دانیم

که بخش اعظم آگاهی و ادراک ما از جهان به واسطه زبان شکل گرفته است، نیز می دانیم که تصویر اعم از عکس و نقاشی و… قواعد جهان متن

خود را دارد و این قواعد واقعیت خاص خود را می سازد، اگر بپـذیریم که هر کدام از گونه های مختلف تصویر ارجاع به جهان خارج از متن داردند، اما در

موارد بسیاری از امور واقع فراتر رفته و جهان خود را ساخته و بدین ترتیب واقعیت دیگر را بر می سازند.نکته اینـجا است که هر شکل از واقعیت در زمان

تـعریف می شود و در نتیجه موقعیتی اسـتعاری دارد و بنابراین واقعیت متکثر است، تصویر چه عین واقع را بازنمایی کند و چه زایـیده تصور و تخیل باشد،

همواره حامل بخشی از واقعیت متکثر است. در حیطه هنرهای تجسمی از دوران رنسانس تا هنـر مدرنیـسـم و انتزاع گرا، شاهد این هـستیم که هر

کدام از هنرمندان و ایسم ها سعی داشتند تا تفسیر خود از واقعـیت را به مخاطبان خود ارائه دهند و بر این تفـسیر خود از واقعیت پافشاری می کردند

تا اندازه ای که به حذف و نفی دیگری بر آیند. به عنوان مثال نبرد بین رمانتیسیـسم و رئالیسم در اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم، در واقع نبرد دو

تفسیر متفاوت از واقعیت و مطلق انگاشـتن آن است. اما در عصر پسامدرنیسم ایسم ها بجای نبرد، شمایلی گفت و گویی به خود گرفته و  ساز و کار

جایگزین شدن ایسمی به جای ایسمی دیگر بهم خورد و هر اندیشه و دیدگاهی به این آگاهی رسید که واقعیت امری متکثر و نسبی است.

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “نشست تخصصی مهمان: زروان روحبخشان، موضوع: واقعیت برساخته

Leave Comment