برچسب: امر روزمره در جاکعه پسا انقلابی

نشست تخصصی مهمان: عباس کاظمی، موضوع: امر روزمره در جامعه پسا انقلابی

  در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ پروژه های برجاس و گالری ایسو در باب کتاب “امر روزمره در جامعه پساانقلابی” با حضور نویسنده آن عباس کاظمی نشستی را برگزار کردند و در ادامه نشست گفت وگویی بین مخاطبان و موُلف شکل گرفت. در مقدمه ی این کتاب آمده است: ” کتاب حاضر اهداف کوچکی دارد، نخست، کتاب بخشی از تجربه […]
Read More