برچسب: خانه هنر معاصر ایسو

انفرادی فرزانه قلیزاده، دیجور

 بیانیه: احساسات مدخل ارتباطی ما با خود و جهانمان است، ریشه ی تجربه ی انسان در پاسخ یا دریافت نیازهایش. همان طور که غم اهمیت دارد شادی نیز اهمیت دارد. ابراز احساسات باعث برون ریزی انسان ، راحتی ، حس تخلیه  و در نهایت حس رهایی و آزادی در انسان میشود . سرکوب احساسات باعث ایجاد بحران شده و بزرگترین […]
Read More

پروژه دست نوشته ها

  دسـت نوشـته ها از مجموعـه پروژه های گفت و گویی بُرجاس است که با کیـوریتوری فروزان سلیمانی و حمید اســدزاده در گالری ایسـو بنمایـش در آمد. این پروژه با شرکت هنرمندانی بعنوان مهمان پروژه از نقاط مختلف کشور، با همکاری هنرمندانِ بُرجاس برگزار گشت. هر یک از هنرمندان با برخورد منحصربفرد خود با تلفیق متن و تصویر،(و در تعدادی […]
Read More