برچسب: خودنگاره

نمایشگاه گروهی خودنگاره

حذف مؤلف از عرصه ی ادبیات و هنر محصول دوران مدرنیته است، این دوران نظریه ی “مرگ مؤلف” را بدون شک مدیون “رولان بارت” است. این نظریه در زمان ی خود حضوری مؤثر و ضروری داشته است و حوزه نقد ادبی و هنری را متحول نموده و فردگرایی افراطی مؤلف را به چالش کشیده، اما اگر آن را به کل […]
Read More