برچسب: دیجور

انفرادی فرزانه قلیزاده، دیجور

 بیانیه: احساسات مدخل ارتباطی ما با خود و جهانمان است، ریشه ی تجربه ی انسان در پاسخ یا دریافت نیازهایش. همان طور که غم اهمیت دارد شادی نیز اهمیت دارد. ابراز احساسات باعث برون ریزی انسان ، راحتی ، حس تخلیه  و در نهایت حس رهایی و آزادی در انسان میشود . سرکوب احساسات باعث ایجاد بحران شده و بزرگترین […]
Read More