برچسب: نمایشگاه گرهی

نمایشگاه گروهی طراحی تخصصی

نکته ای  درباره اهمیت طراحی امروزه با وجود تعاریف متفاوت از طراحی رسیدن به  تعریفی واحد در رابطه با این معقوله، کاری خطیراست. پیش ازهنر معاصر عموما طراحی را به عنوان پیش طرح می دانستند. نقاش پیش از اینکه نقشی در هم آمیزد برای آموختن و یا مطالعه کردن، دست به طراحی از روی اشیاء می زد تا از آن […]
Read More