برچسب: گالری ایسو

آنکه دوستت نیست حتما دشمن است

بیانیه: همه چیز در تاریخ معاصر ایران رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک به خود گرفته و این رویکرد تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان باعث ایجاد تضاد ها و دوگانگی های زیادی شده که در شرایط کنونی سازش و گفت وگو را ناممکن کرده است . همه ی پکیج های سیاسی ، تاریخی ، فرهنگی ، ملی و اجتماعی و […]
Read More