برچسب: گاهنامه برجاس

گاهنامه الکترونیکی برجاس

بینِ آثاری که در هنرهای تجسمی ایران تولید میشوند و بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی ایرانی، فاصله ای عظیم افتاده است.ماروز به روز با تعداد زیادی ازآثاری مواجه ایم که به اشتباه برچسب معاصریت رویشان می زنیم. بی آنکه این واقعیت  را  در نظر گیریم که  امروز ما  با هنری بی جان و غیر واقعی مواجه ایم. هنری […]
Read More