Journal

پروژه آنکه دوستت نیست حتما دشمن است

پروژه آنکه دوستت نیست حتما دشمن است/ پروژه های گفت و گویی بُرجاس/ فضای هنر معاصر ایسو

همه چیز در تاریخ معاصر ایران رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک به خود گرفته و این رویکرد تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان باعث ایجاد تضاد ها و

دوگانگی های زیادی شده که در شرایط کنونی سازش و گفت وگو را ناممکن کرده است . همه ی پکیج های سیاسی ، تاریخی ، فرهنگی ،

ملی و اجتماعی و فردی در دوگانه های زشت و زیبا ، سیاه و سفید ، مثبت و منفی، اسلام و کفر ، حلال و حرام ، زن و مرد ، بی حجاب و

با عفت ، دنیا و آخرت ، بهشت و جهنم ، غربی و شرقی ، مظلوم و ظالم ، منفور و مقدس؛ حل شده اند و این تضادهای شدید نگرش منطقی

به واقعیت را ناممکن کرده است و هر راهی را برای سازش و گفت وگو بین انسانها مخدوش ساخته و این دوگانه سازی ها  مرز این بحران را

عمیق تر کرده و تجربه جمعی، آزادی های فردی و حق انتخاب آ زاد را از بین برده است . این ارزش های برساخته هر روز توسط رسانه و مجریان

دوگانه سازی ، مقدس نمایی می شوند و به صورت یک طرح ایدئولوژیک مرز بین این دو جهان متضاد را واضح تر می کنند. هر کس که دوست

نیست دشمن است! نوعی یک دست سازی برساخته ، که هر نوع رنگ دیگر و صدای متفاوت را بیگانه خطاب می کند و این مرز بزرگ از

دوگانه ها اجازه ی تشکیل گروه های قانونی ، نهادهای مدنی و احزاب اجتماعی  را از انسان سلب می کند. این عدم گفت وگو روز به روز ما

را منزوی تر ، خشمگین تر و کینه ورزتر می کند و در خیال ما جز دشمن پنداری تصوری دیگر نمی سازد.

 

 

 

 

مطلب را پسندیدید؟ به اشتراک بزارید!

0 comments on “پروژه آنکه دوستت نیست حتما دشمن است

Leave Comment