خانه

برنامه و رویدادها


  نمایشگاه گروهی مدرسه هنری مُقیم در مچاله

  پروژه های گفت و گویی برجاس (1 الی 13 تیر 1399)

  شهر به مثابه ی قبرستان

  پروژه های گفت و گویی برجاس (16 آبان الی 6 آذز 1399)

  دست نوشته ها

  پروژه های گفت و گویی برجاس (17 الی 30 بهمن 1399)