خانه

برنامه و رویدادها


  دست نوشته ها

  (پروژه های گفت و گویی بُرجاس) - 30-17 یهمن 1399

  شهر به مثابه ی قبرستان

  (پروژه های گفت و گویی بُرجاس) - 16 آبان - 6 آذر 1399

  آنکه دوستت نیست حتما دشمن نیست!

  (پروژه های گفت و گویی بُرجاس ) 13-1 تیر 1399

   پروژه ی دست نوشته ها

   (پروژه های گفت و گویی بُرجاس) 30-17 بهمن 1399